Postup při podání trestního oznámení

Protikorupční linka | trestní oznámení

Nahlásit trestný čin
Novinky
Přispět na boj proti korupci

Ochrana osobních údajů

Novinky
Vymazat osobní informace z internetu
Seznam služeb

Informace

Pokud je podáno trestní oznámení, tak policie prošetří, zda došlo ke spáchání trestného činu.

Trestní oznámení

- může podat kdokoliv, nikoli tedy pouze poškozený

- lze podat ústně či písemně

- je možné podat na kterékoli oddělení policie (podat trestní oznámení lze i na službu kriminální policie a vyšetřování v místě, kde došlo ke spáchání trestného činu) nebo na státní zastupitelství. Tyto orgány mají povinnost oznámení přijmout a bez průtahů věc vyšetřit.

 

V případě písemného trestního oznámení doporučujeme odeslat oznámení doporučeně nebo si nechat potvrdit doručení na kopii oznámení u pracovníka podatelny policie nebo státního zastupitelství.

 

Pokud chce být oznamovatel informován o tom, co v té věci policie učinila musí o to výslovně při podávání trestního oznámení požádat (uvést do protokolu nebo v písemném oznámení např. „žádám, abych byl/a vyrozuměn/a o tom, s jakým výsledkem bylo moje trestní oznámení prošetřeno“). Policie jej musí do 30 dnů vyrozumět.

 

Forma a obsah trestního oznámení nejsou stanoveny, doporučujeme však formulovat trestní oznámení srozumitelně a stručně tak, aby bylo zřejmé, kdo oznámení činí (včetně přesné totožnosti a adresy), kdy a kterému policejnímu útvaru bylo oznámení podáno. Dále doporučujeme zodpovědět následující otázky:

Kdo se trestného činu dopustil?

- totožnost účastníků: pachatel, poškozený, svědci; pokud oznamovatel nezná jejich totožnost, uvede co nejpodrobnější popis osoby a jejích vnějších projevů.

Co se stalo?

- popis skutku

Kde k události došlo?

- místo spáchání skutku

Kdy došlo k události?

- doba spáchání skutku

Jak k události došlo?

- popis jednání všech zúčastněných osob

Čím byl trestný čin spáchán?

- pokud byla použita zbraň nebo nástroj

Proč se podle názoru oznamovatele čin stal?

- jaký byl motiv pachatelova jednání

Jaké následky pro oběť měla?

- např. újma na zdraví, újma na majetku atd.

 

Linka 158

Linku 158 volejte, pokud jste obětí nebo svědkem trestného činu, je ohrožena bezpečnost osob, majetku a veřejného pořádku nebo máte-li podezření na jakoukoliv formu terorismu. Je rovněž možné volat na jednotné číslo evropského tísňového volání 112.

I pokud jste pod silným psychickým tlakem, neměli byste zapomenout uvést:

- celé jméno

- oznámit místo, kde se nacházíte

- oznámit událost, které vás přinutila zavolat

- oznámit telefonní číslo pro případ zpětného ověření oznámení

- odpovědět na doplňující otázky

- řídit se pokyny a doporučeními policie